tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A guy named Chcuky---sweet-n-sexy--- I LOVE YOU CHUCKITA! :) (My b/f
His name is Chuckita!
viết bởi Mae 26 Tháng hai, 2005