tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Its is a Trinidadian term for being fat/overweight.
Gosh Carol, you are looking a bit chuff chuff of late !
viết bởi born Trini 25 Tháng hai, 2010