tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
someone who kisses someones ass!

an ass licker

butt kisser

sucks up to someone
james: you stink
peter:yeah mate you stink
tom:ok cool

thats an example of a chumcha.
viết bởi stinkypoobumbum 26 Tháng một, 2009