tìm từ bất kỳ, như là bias:
 
1.
Hindi for 'sucker'
That's jailbait - dont be a chussad!
viết bởi sxjain 28 Tháng bảy, 2009

Words related to chussad

gullible simpleton square sucker village idiot