tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A homosexual gentleman
Don't speak to him he's a chutney ferrit
viết bởi Katy and Neil 24 Tháng năm, 2003

Words related to chutney ferrit

big turd chutney ferrit sean is a ferrit turd
 
2.
a chutney ferrit is someone gives it up the arse, and probebly takes it to.
Sean is a chutney ferrit, he bumms his dad to the early hours of the morning.
viết bởi sean coal 03 Tháng mười, 2006