tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Derogatory term for a gay person or the sexual acts or anal sex.
"The boys a chuntey shunter"

"What a chutney shunter"
viết bởi LuKe-87 10 Tháng một, 2006

Words related to chutney shunter

backdoor betty fag fagott fudge packer gay