tìm từ bất kỳ, như là slope:

chymoe chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?