tìm từ bất kỳ, như là bangarang:

cicero: the town chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?