tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

citizen's band radio chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?