tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

citizen's band radio chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?