tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A robot from the game borderlands
cl4p-tp, "hello minion"
viết bởi IshudSLAPuSiLlY 10 Tháng tám, 2013