tìm từ bất kỳ, như là hipster:

claire's mom's review of the kama sutra chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?