tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
15.
When fucked up people do fucked up things... thats a fucking clan
Ku Klux Klan or CLAN!!!!
viết bởi Sean 12 Tháng mười, 2004