tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A transexual prostitute.
You fucking clebby!
viết bởi Homofag. 15 Tháng tư, 2004