tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
cleeg (n) the term for making fun of a camel toe.
Joe: did you see jule's cleeg in her gym chorts today? man that shit was all up in there!
viết bởi bazookaluna 15 Tháng hai, 2010