tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
the poo left on a males anal beard
viết bởi simon 09 Tháng chín, 2003
 
2.
crusty shit witch aint been wipe of ur ass properly and sticks to ur anal beard
one person has it really bad no names thow (m**e) ssshhh thow, no one nows except me.
viết bởi kinger 19 Tháng chín, 2003