tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Another name to express the word ''orgasm''.
Mixture of the words clitoris and orgasmic.
Wow! Johnny really turned me on... I was soooo clitoric!
viết bởi Ronald R.J. Cools 16 Tháng mười hai, 2007