tìm từ bất kỳ, như là sex:

closet pole smoker chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?