tìm từ bất kỳ, như là fap:

club drugs chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?