tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
slang male masturbating
High on speed, I ended up cocking it off all night
viết bởi Robert James Pilcher 18 Tháng sáu, 2006