tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
A cocktail server in a Las Vegas casino
Have you seen the cocktail cutie I need a drink.
viết bởi Dawgmann 16 Tháng mười, 2010