tìm từ bất kỳ, như là bae:

coda kick chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?