tìm từ bất kỳ, như là sex:

code word for alcohol chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?