tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To walk barefoot.
Since I left my shoes in the house, I had to Cody Lundin it over the gravel.
viết bởi Turbo Chevelle 03 Tháng chín, 2011