tìm từ bất kỳ, như là half chub:

cold pepsi chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?