tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

cole shakes his head no chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?