tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Cool or awesome.
Bruce is so coloid.

She may be a scrag but she's pretty coloid.
viết bởi pwb13 21 Tháng năm, 2010