tìm từ bất kỳ, như là turnt:

colton harris-moore chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?