tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Relating to making into columns.
Flash's TLF Library makes columnizing text awesomely easy.
viết bởi kirupac 03 Tháng năm, 2011