tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

come in through the backdoor chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?