tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

come in through the backdoor chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?