tìm từ bất kỳ, như là thot:

comme ci comme ca chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?