Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

common misspellings- shingels chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?