tìm từ bất kỳ, như là smh:

compaitriot. wing man chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?