tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
News and updates pertaining to a company
R ya up2d8 wit da l8test companews hey?
viết bởi Hercolena Oliver 17 Tháng tư, 2010