tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Homer Simpson's internet company. Bought out by bill gates. Also see Bill Gates.
What's a T1?
viết bởi MinDPhuK 05 Tháng tư, 2003
129 32

Words related to compuglobalhypermeganet

bill gates bought out ibm digital-axe microsoft