tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
To be very very confused
I am very confuuuuused
viết bởi Eilish k 12 Tháng năm, 2008

Words related to confuuuuused

confused confuused confuuused confuuuused