tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:
 
1.
confused (directed on oneself)
1st Guy: (giving directions) go left, then right, then left, then right again....u get?
2nd Guy: I am confuzd.
viết bởi JellyTeddy 11 Tháng năm, 2005