tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Hip Hop that brings awareness on social issues.
Conscious Hip Hop groups help the people think.
viết bởi Ras AA 15 Tháng hai, 2008