tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

constant friendship chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?