tìm từ bất kỳ, như là b4nny:

constantly fucked chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?