tìm từ bất kỳ, như là fleek:

continental shift chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?