tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
how am I feeling?

contirhapsaseloa....

Mostly confused though.
for nicole...
viết bởi Terror69 13 Tháng mười, 2007

Words related to contirhapsaseloa

confused happy lol sad self loathing tired