tìm từ bất kỳ, như là doxx:

contributed chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?