tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the form of masturbation while haveing a telephone conversation.
When I'm on the phone with Cara, I love to conversate-a-bate.
viết bởi Richardgayfaggotfruit 12 Tháng tư, 2008