tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A females vagina- coodah cat.pussy, coochie,cat,kitty kat
Nigga you cant touch my coodah.
viết bởi jaytee8616 05 Tháng năm, 2009