tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A more groovy pronounciation of cool.
<Everyone> Damn that Vertigo fellow is hella cooh!
<Mr T> And my van is fast, fooh.
viết bởi Count Vlad of Mongosteinergarten 04 Tháng chín, 2004