tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Doing a lot of work, or moving fast.
Usian Bolt was cooking yams on that track.
viết bởi BarbCity 17 Tháng mười, 2013