tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
when a piece of shit is frozen and later used as a dildo
Shit son, that's one long-ass cool lenny!
viết bởi J. Myerz 07 Tháng mười một, 2006

Words related to cool lenny

cold dildos frozen nasty sex