tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

coolest internet's chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?