tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Super Extra Cool

John: Hey i got good tickets to a concert.
Brad: Coolie Coolie
viết bởi rangerchuck 10 Tháng hai, 2008