tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a gassy baby.
Amber Hamm is such a cooters pooters! So is that big fluffy dog, Five. Err I mean SIX!!
viết bởi tooory&&kristina 15 Tháng bảy, 2011